رفع سوء اثر چک های برگشتی

رفع سوء اثر چک همانطور که می دانید برای رفع سوء اثر چک قوانین و مراحل مشخصی از طرف بانک مرکزی وضع شده است. در سال های اخیر روند چک های برگشتی افزایش چشمگیری داشته است. اگر طبق قوانین بانک مرکزی در نظر دارید سوءاثر چک های برگشتی را رفع نمایید با مراحل مختلفی روبرو […]