خرید چک سفید و مبلغ دلخواه برای راحتی کار شما بدون دردسر بدون مراجعه به بانک اکثر مردم بخاطر داشتن دست چک دردسر های زیادی دارند شما می توانید با خرید چک از این دردسر ها به دور باشید و با اطمینان خاطر چک مورد نظر خود را داشته باشید آنچه که باید راجب چک بدانیم:

چک پول نقد است” این اصطلاح رایج بین مردم است که باید گفت چندان هم غلط نیست و موید این امر است که صدور چک در زمان پرداخت منوط یه شرطی نمی باشد ، اما در خصوص سفته باید گفته شود لاشه ی سفته اصولاً مؤید و نشان دهنده ی این است که صادر کننده ی سفته تعهدی به طرف مقابل داشته که تعهد خود را در قالب سفته به طرف مقابل ارائه نموده است تا در سر رسید معین به دارنده ی سفته پرداخت نماید .

بسیاری از مردم می پرسند برای دریافت ضمانت کاری یا پرداخت وجه از بدهکار ، از وی چه وثیقه ای دریافت نماییم آیا چک بهتر می باشد یا سفته مضافاً به اینکه طی اصلاحیه که سال 82 به قانون چک زده شد ، کلیه چکهای وعده دار ، تضمینی ، مشروط ، سفید امضاء و امانی را در ماده 13 خود به صورت حقوقی دانسته و از وصف کیفری خارج نمود لذا مهمترین امتیاز چک که کیفری بوده از دست رفته اما برای اینکه بتوانیم این دو را مقایسه کنیم بهتر است روش وصول وجه در هر دو را شناسایی و سپس نتیجه گیری نماییم .در یک تعریف ساده ، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی باصدور چک می تواند خودش شخصا و یا با تحویل چک به فرد دیگر ، از حساب بانکی خود پول برداشت کند.

چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است. فوائد و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد . از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور ، حجم چکهای درگردش و نیز پذیرش عام که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکام بخشیدن به مقبولیت آن ، دولتها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چکهای بی محل نموده اند .یکی از اسناد تجاری پرکاربرد در جامعه امروزی چک می باشد . اگر چه قانونگذار به دلیل سهولت در معاملات روزمره چک را جایگزین پول نقد کرده است ولی با این وجود موجب مشکلات و محدودیت های برای استفاده کنندگان از آن شده است . همانطور که در مقاله چک و انواع آن بیان شد ، انواع چک عبارتند از : چک عادی ، چک تایید شده ، چک سفید امضا و چک مسافرتی ، چک رمز دار یا بین بانکی ، چک تضمین شده یا بانکی و چک مدت دار است که هر یک دارای خصوصیت ها و شرایطی می باشد و هر فردی برای استفاده از آن نیاز به اطلاعات کافی دارد . به همین دلیل در این مقاله به بررسی چک سفید امضا چیست و موارد صدور چک سفید امضا می پردازیم .

چک سفید امضا چیست

برای پاسخ به اینکه چک سفید امضا چیست باید گفت تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است ولی در واقع می توان گفت چکی است که توسط صادر کننده چک بدون نوشتن تاریخ و مبلغ در آن ، چک را امضا و صادر می کند و دارنده چک می تواند هر مبلغ را هر زمان که بخواهد در آن بنویسد و برای آن تاریخ مشخص نماید .موارد صدور چک سفید امضا

چک سفید امضا در موارد متعددی ممکن است صادر شود :

1- چکی که برای ضمانت صادر می شود . دارنده چک سفید امضا می تواند برای تکمیل و وصول اقدام نماید و در صورتی که برای تضمین داده شده باشد ، صادرکننده باید اثبات نماید چک بابت تضمین بوده و شکایت خیانت در امانت کند . در صورتی که چک سفید امضا بابت ضمانت صادر کرده اید حتما باید در پشت چک قید نمایید چک بابت ضمانت صادر شده است زیرا چک تضمینی در دسته چک های حقوقی قرار می گیرد ، بدین صورت جلوی سو استفاده دارنده چک گرفته می شود .

2- چک سفید امضا برای جبران خسارت احتمالی در صورتی که در معامله توافق یا شرط گذاشته شود صادر می شود ، برای مثال : برای جبران خسارت احتمالی برای عدم اجرای صحیح معامله یا عدم اجرای قرارداد ، اقدام به صدور چک سفید امضاشود برای جلوگیری از سو استفاده دارنده در متن قراراداد شماره چک صادر شده و علت صدور آن را بیان نمایید .

3- در موارد دیگری هم ممکن است چک سفید امضا صادر شود که در صورتی که مجبور به صدور آن شدید حتما از دریافت کننده آن رسید دریافت نماید و همانطور که در بالا به آن اشاره کرده ایم حتما جهت یا دلیل صدور آن را در متن چک بیان نمایید .
چک ، سندی است که به موجب آن اشخاص عهده ی بانکها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده ی آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده ی آن ندارد.
چک در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. ( یعنی در صورت تأمین نبودن قسمت یا بخشی از مبلغ چک که منجر به برگشت خوردن آن می شود ، طبق قوانین و دستورالعملهای موجود می تواند مبلغ باقی مانده را از صادرکننده وصول نماید)

برای صدور اجرائیه :
توسط دارنده ی چک، عین چک به همراه گواهی عدم موجودی که از طرف بانک صادر شده به اجرائیات اداره ی ثبت تسلیم می گردد. اجرا درصورتی اجرائیه را صادر می نماید که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک ، از طرف بانک گواهی شده باشد.

دقت :
وقتی چکی برگشت می خورد می توان به میزان چک از دادگاه تقاضای توقیف اموال را نمود.این امر ظرف 15 روز باید صورت پذیرد. بعد از انقضای مهلت ، باید با تشخیص دادگاه ، درصدی از مبلغ چک را بابت خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز و سپس تقاضای توقیف اموال نمود.

افراد در چک :

صادرکننده چک : کسی که چک را صادر کرده پرداخت وجه چک از حساب او صورت می گیرد.

دارنده چک : کسی که برای اولین بار به برای وصول چک به بانک مراجعه می کند. (چک می تواند در وجه او ، پشت نویسی شده برای او ، در وجه حامل در دست او باشد یا وی قائم مقام قانونی باشد)

ظهرنویس : کسی که چک در وجه او صادر شده و او در پشت چک ، آن را به دیگری واگذار می نماید.چک ممکن است چندین بار ظهر نویسی گردد.

ضامن : کسی که پرداخت وجه چک را ضمانت نموده است.

محکومیت صادر کننده در صورت عدم وجود موجودی(تب الحاقی ماده 2)

دارنده ی چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به :

·       کلیه خسارات وارد شده بصورت متعارف

·       هزینه های انجام شده به صورت متعارف

قبل یا بعد از صدور حکم ، از دادگاه تقاضا نماید.

چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول می باشد

صادرکننده در تاریخ چک باید معادل مبلغ را در حساب داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از مبلغ را از حساب خارج کرده یا دستور عدم پرداخت بدهدو نیز نباید چک را مورد دار صادر کند که در بانک قابل وصول نباشد.

موجودی حساب کمتر از چک (ماده 5 قانون چک)

در صورتی که دارنده ، به بانک مراجعه نموده و درخواست وجه چک را بنماید و به میزان ذکر شده بر روی چک ، موجودی در حساب نباشد ، بانک موظف است به میزان موجودی حساب وجه به دارنده پرداخت و جهت مابقی به وی گواهینامه ای تسلیم نماید که جانشین اصل چک می باشد . هیچ بانکی نمی تواند از صدور این گواهینامه سرباز زند.

تکلیف بانک در مورد برگه های چک :

بانک مکلف است بر روی هربرگ چک ، نام و نام خانوادگی صاحب حساب را ذکر کند.

مجازات صدور چک بلا محل :

مبلغ کمتر از 10 میلیون ریال حبس حداکثر تا 6ماه
مبلغ از 10 تا 50 میلیون ریال حبس از 6 تا 12 ماه
مبلغ بیش از 50 میلیون ریال حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت دوسال

صدور چند چک ← مجموع مبالغ مورد نظر خواهد بود.

مجازات ها در صورتی است که ثابت شود چک بابت معاملات نا مشروع یا بهره ربوی نمی باشد.

هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود چک بلامحل صادرکند ، در حکم صدور چک بلامحل بوده و مجازات آن حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت دوسال    می باشد.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *